Polski system polityczny

Termin system polityczny rozpowszechniono w ostatnich dziesięcioleciach. W starszych opracowaniach systemem politycznym nazywano państwo, rząd lub naród. Oczywiście ta uwaga jest jeszcze aktualna. Określanie systemu politycznego często bywało zastępowane i określane jako demokracja. Najogólniej mówiąc system polityczny jest zespołem organów, partii politycznych, grup społecznych oraz różnych organizacji. W Polsce inicjował on zmiany gospodarcze. System polityczny można traktować, jako podsystem systemu społecznego, ponieważ przemiany ustrojowe mają wymiar procesu społecznego. Polska jest republiką parlamentarną, w związku z tym powinna realizować zasady suwerenności narodu oraz jego państwa. System polityczny charakteryzuje się społeczeństwem obywatelskim, pluralizmem, trójpodziałem władzy oraz demokratycznym państwem prawnym. Republika parlamentarna bywa określana mianem państwa unitarnego, które cechuje się jednolitością wewnętrzną. W Polsce panuje trójpodział władzy. Władza dzieli się na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów zwana rządem i Prezydent. Władza ustawodawcza składa się z sejmu i senatu. Sejm liczy 460 posłów wybieranych na 4 lata. Senat liczy 100 senatorów wybieranych również na 4 letnią kadencję.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.