Proces wyborczy w Polsce

Wybory są procesem wybrania władzy w państwie. W każdym państwie demokratycznym obywatele są poddani temu procesowi. Są one podstawowym mechanizmem oraz istotą demokracji masowej, ponieważ pozwalają na zmianę struktur władzy. Struktura państwa demokratycznego opiera się na wyborach, bez nich nie mogłaby istnieć demokracja. Jest to powszechny sposób doboru władzy, nie tylko na najwyższych szczeblach, ale również w danych spółkach, województwach, gminach. Wybory przeprowadza się za pomocą głosowania. W Polsce to ordynacja wyborcza określa sposób ich przebiegu. Najważniejszy podział wyborów w demokratycznym systemie to podział na wybory do Parlamentu Europejskiego jak również prezydenckie, parlamentarne, samorządowe. W Polsce panuje podział na wybory prezydenckie, parlamentarne, europejskie oraz samorządowe. W wyborach prezydenckich wybiera się głowę państwa, odbywają się one na ogół, co 5 lat. W wyborach parlamentarnych wybiera się przedstawicieli do parlamentu. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, oraz sygnatariuszem Traktatu ustanawiającą Wspólnotę Europejską, związku z tym wybiera się posłów do parlamentu europejskiego. W wyborach samorządowych, terytorialnych wybiera się radnych do sejmików województw, gmin, rad powiatów, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów poszczególnych miast.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.