Znaczenie immunitetu dyplomatycznego

Słowo immunitet pochodzi od łacińskiego immunitas, co w dosłownym znaczeniu oznacza uwolnienie od obciążeń. Immunitet jest prawem do nietykalności. Jest przyznawany osobom uprzywilejowanym ze względu na charakter pracy. Immunitet dyplomatyczny obejmuje członków misji dyplomatycznych, przedstawicieli dyplomatycznych oraz ich rodzin. Jest on pewną formą wyłączenia od obowiązujących norm prawnych. Natomiast przywilej jest formą uprawnienia, która nie przysługuje zwykłym obywatelom państwa, tylko osobom do tego upoważnionym. Wśród przywilejów i immunitetów rozróżniamy te, które przysługują misji dyplomatycznej, czyli rzeczowe, oraz takie, które przysługują personelowi misji, czyli osobowe. Do przywilejów dyplomatycznych zalicza się prawo do używania symboli narodowych w placówkach dyplomatycznych, nietykalność placówek dyplomatycznych oraz jej dokumentacji, jak również nietykalność korespondencji, zwolnienie z podatków i swobodę komunikacji. Do przywilejów, które przysługują personelowi misji dyplomatycznej należą prawo do używania symboli politycznych, nietykalność osobista oraz nietykalnego mienia. Personel misji nie podlega rewizji oraz prawu w kraju, w którym nie jest on akredytowany. Jest zwolniony z wszelkich opłat w tym podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.