Znaczenie słowa polityka

Słowo polityka pochodzi z języka greckiego. Oznacza ono wszystko to, co dotyczy życia obywatelskiego. Polityka pierwotnie oznaczała budowanie miasta w obrębie murów. W czasach późniejszych politykę określano, jako życie w społeczności i nazywano ją „res republica” lub ” civitas”. Arystoteles rozumiał politykę, jako sztukę rządzenia państwem dla dobra wspólnego. W średniowieczu idealizowano sferę polityki doszukując się jej źródeł z sił nadprzyrodzonych. Wraz z wprowadzeniem demokracji w czasach nowożytnych zaczęto dostrzegać społeczną rolę polityków. Był to początek realnego spojrzenia na sferę polityki. Współcześnie politykę definiuje się, jako uzgodnienie kompromisu społecznego w drodze do jego interesu. Polega ona na uzgodnieniu zachowań współzależnych dla wszystkich grup społecznych. Nie istnieje model polityki dogodnej dla wszystkich. Polityka jest jedynie próbą pewnego uporządkowania norm społecznych, oraz polepszenia życia obywateli w danym państwie. Często pierwotne założenie celu polityki i jej sens na drodze zmian społecznych zostaje poddane transformacji i przybierają negatywną postać. Polityka staję się narzędziem, wokół, którego powstają różne nurty społeczne takie jak faszyzm, dyktatura. Zdarza się, iż zostaje ona wykorzystana przeciw społeczeństwu, bywa narzędziem realizacji własnych potrzeb polityków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.