1

2

3

4

5

 

Podstawowe zasady demokracji

Demokracja nie jest najwspanialszym ustrojem politycznym, ale do tej pory nie wymyślono czegoś bardziej doskonałego. Kryzys, jaki demokracja przeżywała w pierwszej połowie dwudziestego wieku na szczęście się skończył i teraz demokracja raczej się rozwija, chociaż nie jest wolna od zagrożeń. Są pewne fundamentalne zasady, które powinny być przestrzegane, aby demokracja funkcjonowała prawidłowo. Do takich zasad należy zasada suwerenności narodu, która polega na podejmowaniu decyzji przez naród. W monarchii absolutnej to władca był ostatecznym odnośnikiem tego, co się dzieje w państwie, to do niego należały wszystkie decyzje. Myślicielom oświeceniowym zależało na tym, by tę zasadę zmienić. Na szczęście się to udało i teraz to całość obywateli podejmuje najważniejsze decyzje w państwie. Może to czynić bezpośredni i pośrednio. Z pojęciem władzy bezpośredniej mamy do czynienia wtedy, gdy to każdy obywatel ma wpływ na decyzję. Tak jest w przypadku referendum, weta, inicjatywy ludowej. Z władzą pośrednią mamy do czynienia wtedy, Continue reading “Podstawowe zasady demokracji” »

Rozwój współczesnej demokracji

Demokracja w znaczeniu współczesnym rozwinęła się po zwycięskich rewolucjach burżuazyjnych we Francji i Anglii. Podstawą były teoretyczne pisma i rozważania oświeceniowych myślicieli. Podwaliny podłożył niewątpliwie Monteskiusz , który stwierdził, że władza państwowa musi składać się z trzech niezależnych członów, czyli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ta ostatnia powinna być całkowicie niezależna. Ważne uwagi zgłosił również Rousseau, który był zwolennikiem podporządkowania woli jednostki woli ogółu. W oświeceniu dostrzeżono też fakt, że jednostka powinna być istotą wolną, niezależną. Jasno określono, że władza nie pochodzi od Boga lecz jest wynikiem umowy społecznej. Podstawą funkcjonowania obywatela w państwie stała się konstytucja, w której jasno i precyzyjnie określono prawa i obowiązki obywatela. Pierwszymi w pełni demokratycznymi konstytucjami stały się konstytucje Stanów Zjednoczonych i Francji. Polacy również mieli swój udział tworząc w 1773 roku konstytucję 3 Maja. Niestety nasi przodkowie nie mieli szansy sprawdzenia jej funkcjonowania, Continue reading “Rozwój współczesnej demokracji” »

Początki demokracji polskiej

Początków polskiej demokracji należy szukać na początku piętnastego wieku i wiązać ją z jedną grupą społeczną, czyli szlachtą. Demokracja szlachecka osiągnęła apogeum w siedemnastym wieku i oznaczała pełnie władzy dla społeczności szlacheckiej. Mieszczaństwo było traktowane drugorzędnie, a chłopi jako obywatele byli praktycznie pomijani. Trzeba powiedzieć, że tak potężny rozkwit demokracji szlacheckiej, związany z ograniczeniem władzy pozostałych grup jest wynikiem słabości władzy królewskiej. Dopóki tron królewski pozostawał dziedziczny, król nie musiał aż tak bardzo ustępować szlachcie. Mógł doskonale operować metodą marchewki w postaci nadań ziem królewskich i wysokich stanowisk w państwie. W chwili, kiedy władzę objęli królowie elekcyjni, musieli się zgodzić z pewnymi warunkami stawianymi przez szlachtę, która przecież gremialnie wybierała nowego króla. Podstawowe przywileje były zawarte w artykułach henrykowskich, ale każdy kolejny władca, który zamierzał objąć tron polski, musiał liczyć się z kolejnymi wymaganiami stawianym przez szlachtę. Continue reading “Początki demokracji polskiej” »

Historia powstania demokracji

Większość ludzi na kuli ziemskiej uważa, że demokracja jest obecnie najlepszą formą rządów we współczesnym świecie. Nie oznacza to oczywiście, że jest to forma doskonała, ale jak powiedział jeden z oświeceniowych myślicieli: nic lepszego jeszcze nie wymyślono. Demokracja znana we współczesnej Europie od osiemnastego wieku, swoją istotę wywodzi ze świata starożytnego. Jest formą rządów, w której władzę sprawują bezpośrednio obywatele za pomocą wybieranych przez siebie przedstawicieli. W starożytnej Grecji demokracja została wprowadzona po reformach Solona i Klejstenesa. Władza należała do ludu, ale nie można tego rozumieć dosłownie. Ludem bowiem był każdy mężczyzna, który ukończył dwadzieścia lat, był człowiekiem wolnym i przede wszystkim rdzennym mieszkańcem Aten. Kiedy się przeliczy rdzennych obywateli, okaże się, że greckim polis rządziło około dziesięciu procent całego społeczeństwa. Na decyzję nie miały więc wpływu kobiety i niewolnicy. Trzeba jednak zauważyć, że każdy posiadający pełnię praw mógł uczestniczyć bezpośrednio w podejmowaniu decyzji, Continue reading “Historia powstania demokracji” »

Definicja słowa polityka

Polityka jest słowem, które wywodzi się z języka greckiego, a oznacza ogólnie sprawy państwowe. Oczywiście w starożytności to pojęcie miało zupełnie inny zakres pojęciowy niż współcześnie i dotyczyło raczej samego znaczenia „polis” jako organizmu państwowego. Samo słowo pojawiło się w pismach najwybitniejszych starożytnych filozofów – Platona i Arystotelesa. Współcześnie polityka może oznaczać samą sztukę rządzenia państwem, ale też i wszelkie przejawy życia społecznego. Przez politykę rozumie się też pewne sposoby zachowania i postepowania. Można ją też różnorodnie podzielić. Najpowszechniejszy podział jest to podział na politykę wewnętrzną i zagraniczną. Każda z nich ma jest równie ważna. Oczywiście przeciętnego obywatela bardziej obchodzi polityka wewnętrzna, bo to ona bezpośrednio rzutuje na jakość życia w państwie. Nie łudźmy się jednak, że polityka zagraniczna nas nie dotyczy. Continue reading “Definicja słowa polityka” »

Teoretyczna strona polityki

Osoby, które od dłuższego czasu przejawiają zainteresowania polityką, powinny rozpocząć studia na kierunku: politologia. Obecnie jest to bardzo popularny kierunek, na który dosyć trudno się dostać. Trzeba jednak przyznać, że odbywają się na nim bardzo ciekawe zajęcia, ponieważ dotyczą wielu ważnych sfer. Zajęcia często zahaczają o tematykę ekonomiczną, ponieważ gospodarka dość ściśle wiąże się z polityką. Sporo uwagi poświęca się również socjologii. Nie można zapominać, że dla każdego politologa bardzo ważna jest historia. To właśnie od niej trzeba wywodzić poszczególne konflikty polityczne. Nic dziwnego, że na opisywanym kierunku odbywają się zajęcia także z tej dziedziny. Osoba, która ukończy wspomniany kierunek może w przyszłości uczyć w szkole wiedzy o społeczeństwie. Jest to bardzo ciekawy przedmiot, który dodatkowo cieszy się sympatią wśród młodzieży. Obecnie młodzi ludzie coraz bardziej interesują się polityką, Continue reading “Teoretyczna strona polityki” »

Polityka na świecie

Wiele osób interesuje się polityką zagraniczną. Niestety, telewizja rzadko ukazuje nam wiadomości dotyczące innych krajów. Niektórzy ludzie oglądają zagraniczne kanały informacyjne, aby dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na świecie. Obecnie bez problemu dostaniemy także obcojęzyczną prasę. Trzeba przyznać, że poza granicami naszego kraju rozgrywa się wiele interesujących wydarzeń. Nie możemy żyć zamknięci w przekonaniu, że liczy się tylko to, co dzieje się w naszym państwie. Obecnie każdy człowiek jest obywatelem świata i powinien bardziej interesować się jego losami. Najlepszym sposobem na zdobycie niezbędnych wiadomości jest zapoznanie się z internetowymi źródłami informacji. Na pewno szybko natrafimy na strony, które będą poświęcone politycznej sytuacji na świecie. Warto regularnie odwiedzać tego typu witryny, ponieważ polityka zmienia się na bieżąco. Należy dodać, że w niektórych zakątkach konflikty zbrojne są już niemal na porządku dziennym. Niestety, tego typu wydarzenia nie zawsze są nagłaśniane, ponieważ media skupiają się przede wszystkim na sytuacji w kraju. Continue reading “Polityka na świecie” »

Działalność rad dzielnic

Niektóre osoby decydują się, aby startować w wyborach do rady dzielnicy. Nie da się ukryć, że jest to również bardzo ważna sfera polityczna, ponieważ decyduje o naszej najbliższej okolicy. Nic dziwnego, że rośnie świadomość ludzi i coraz więcej osób ubiega się o tego typu stanowisko, mimo że jest to funkcja całkowicie społeczna. Niestety, ludzie często bagatelizują rolę rad dzielnic, co przejawia się między innymi niską frekwencją podczas wyborów. Tymczasem to właśnie od radnych dzielnicy zależy wygląd naszej małej ojczyzny. Są przez nie rozpatrywane takie sprawy, jak konieczność wyremontowania chodników lub zorganizowanie okolicznościowego festynu. Rady dzielnicy są otwarte na wszystkie propozycje mieszkańców. To właśnie do nich należy się udać, gdy mamy problem z miejscami parkingowymi lub ze źle oznakowaną drogą. Warto dodać, że każda rada ma do dyspozycji określony budżet, dzięki któremu może podejmować konkretne działania. Continue reading “Działalność rad dzielnic” »

Przynależność do partii

W dzisiejszych czasach każdy z nas może zapisać się do partii. Trzeba przyznać, że obecnie coraz więcej osób decyduje się na ten krok. Jest to bardzo proste, ponieważ wystarczy wybrać się do siedzimy wybranej partii. Każda z popularniejszych partii posiada swoje placówki w całym kraju. Z pewnością znajdziemy w naszym mieście adresy, pod którymi można skontaktować się z konkretnymi posłami. Warto odwiedzić dane biuro poselskie, aby dowiedzieć się nieco więcej na temat ewentualnego członkostwa. Tak naprawdę nawet nie trzeba wypełniać zbyt wielu formalności, aby niebawem zostać pełnoprawnym członkiem. Być może z biegiem czasu uda nam się zaistnieć i będziemy mogli kandydować w wyborach do rady miasta z ramienia danej partii. Oczywiście, takie wyróżnienie wiąże się z ciężką pracą. Trzeba najpierw dokładnie zapoznać się z regułami, które obowiązują na spotkaniach danej partii. Na pewno szybko zorientujemy się, które osoby mają decydujące zdanie w konkretnych sprawach. Być może, jeśli nawiążemy bliższe stosunki z tymi ludźmi, uda nam się wkupić w łaski partii. Continue reading “Przynależność do partii” »

Ocena pracy polityków

Trzeba przyznać, że politycy nie cieszą się ogólnym szacunkiem społecznym. Ludzie na ogół uważają, że nie są oni odpowiednimi ludźmi do pełnienia konkretnych stanowisk. Co za tym idzie, większość z nas jest zdania, że politycy niesłusznie zarabiają tyle pieniędzy, ponieważ ich praca nie jest satysfakcjonująca. Nie da się ukryć, że w tej tezie tkwi sporo prawdy. Obecnie kolejne partie rządzące na ogół nie kierują się kompetencjami poszczególnych polityków, tylko mianują na konkretne stanowiska osoby związane z daną partią. Przez takie działanie cały rząd traci na wiarygodności. Na uwagę zasługuje także wykształcenie polityków. Często nie posiadają żadnego wyższego wykształcenia, które obligowałoby ich do decydowania o sprawach gospodarki naszego kraju. Ludzie podkreślają również, politycy w sejmie spędzają dość mało czasu. Na niektórych obradach cała sala niemalże świeci pustkami. Nic dziwnego, że w opinii społecznej polityk jest uznawany za człowieka, który unika wszelkich obowiązków. Należy jednak zauważyć, że od tej reguły są wyjątki. Continue reading “Ocena pracy polityków” »