Nurty myśli politycznej

We współczesnym świecie istnieje wiele nurtów myśli politycznej, które są konkretyzacją danej ideologii. Do podstawowych można zaliczyć: liberalizm, konserwatyzm, nacjonalizm, faszyzm, myśl społeczną Kościoła katolickiego, socjaldemokrację i komunizm. Z każdym z tych nurtów można się zgadzać albo i nie, ale nie można podważać ich istnienia i funkcjonowania w określonych środowiskach. Po dwóch przeciwstawnych stronach stoi konserwatyzm i liberalizm. Konserwatyzm opowiada się za niezmiennym ładem opartym na religii. Konserwatyści uważają też, że trzeba się dokładnie wsłuchiwać w dzieje historyczne i czerpać z nich nauki. Jednostka może się prawidłowo rozwijać tylko w konkretnej grupie społecznej, dlatego tak ważną rolę pełni w ich myśleniu rodzina, jako podstawowa grupa kształtująca człowieka. Społeczeństwo zaś to hierarchiczna struktura na czele które stoi elita, chociaż nie musi być to elita ekonomiczna, raczej intelektualna. Liberałowie zaś twierdzą, że wolność jednostki jest sprawą priorytetową i nadrzędną. Każdy powinien mieć wiec zagwarantowaną możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Jedynie wolność drugiego człowieka może być ograniczeniem naszej wolności i samostanowienia. Podobnie jak konserwatyści mówią o hierarchicznej budowie społeczeństwa, ale to od człowieka, jego zaradności zależy, jaką rolę w tym społeczeństwie odegra i na jakim szczeblu drabiny się znajdzie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.