Ustrój terytorialny państwa

Jest wiele podziałów państw, wśród których na uwagę zasługuje podział państw, ze względu na terytorium. Jeśli zastosujemy takie kryterium to możemy wyróżnić państwa unitarne i złożone. Te pierwsze charakteryzują się jednolitym porządkiem prawnym i państwowym. Poszczególne jednostki terytorialne takiego państwa są podporządkowane centralnym organom władzy i nie maja żadnej autonomii. Do takich państw możemy oprócz Polski zaliczyć: Węgry, Danię, Finlandię, czy Francję. Innym typem jest państwo złożone, które charakteryzuje się tym, że poszczególne części składowe tego państwa mają niemal nieograniczoną samodzielność, co skutkuje powstaniem samodzielnej władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej. Jest tylko kilka elementów wiążący dany organizm państwowy w jedno. Do tego typu państw należą m.in. Stany Zjednoczone. Prawie każdy stan ma inne prawo i może wybierać własnego gubernatora. W niektórych stanach jest wykonywana kara śmierci, a w niektórych nie. Obecnie państwa złożone dzielimy na federacje i konfederacje. Federacje mają dużą swobodę w stanowieniu prawa i pewną samodzielność polityczną, ale nie mogą myśleć o odłączeniu się i utworzeniu nowego organizmu państwowego. Taki stan rzeczy obserwujemy np. w Austrii, Kanadzie, Brazylii. Szwajcarii. Natomiast konfederacja oprócz wymienionych cech, może jeszcze na arenie międzynarodowej samodzielnie podejmować pewne decyzje jako odrębne państwo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.